PRIVACY VERKLARING

 

Wij beschermen en gebruiken uw gegevens op verantwoorde wijze, want The Dramcatcher geeft de hoogste prioriteit aan de bescherming van uw privacy en de beveiliging van informatie waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd (hierna “Persoonsgegevens”). The Dramcatcher heeft deze privacyverklaring opgesteld om toe te lichten hoe The Dramcatcher Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. 

Wanneer in deze Privacyverklaring wordt gesproken over “The Dramcatcher”, “we”, “wij”, of “ons”, refereert The Dramcatcher aan de The Dramcatcher onderneming dat de beslissing neemt over de doelen en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring. 

Contactgegevens:
The Dramcatcher / Marco Smits
d.r. J.M. den Uylstraat 26
4908CT Oosterhout
Nederland
06-15281024 (tussen 18:00 en 21:30 uur bereikbaar)
info@dramcatcher.nl

 

1. Is deze Privacyverklaring op u van toepassing?

Deze Privacyverklaring is op u van toepassing als u : 

 • een (aspirant) klant van The Dramcatcher bent, 
 • deelneemt of een overeenkomst aangaat mbt een proeverij via The Dramcatcher, 
 • een sponsor of een leverancier van The Dramcatcher bent, 
 • een festival organiseeert en The Dramcathcer als freelance standhouder in wilt huren, 
 • contact opneemt met The Dramcatcher: mondeling, telefonisch, per mail of bijvoorbeeld door de website www.dramcatcher.nl inclusief (sub)pagina’ (hierna “Website”) te bezoeken, 
 • gebruik maakt van social media (Facebook/Instagram/LinkedIn) pagina’s van The Dramcatcher. 
 • e-mails ontvangt van The Dramcatcher, zoals een nieuwsbrief, enquete, offerte of factuur. 

De website is bestemd voor algemeen publiek en is niet gericht op kinderen. Wij verzamelen geen Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar, dit mede vanwege de NIX18 campagne. Hiermee wil The Dramcatcher gehoor geven aan de wettelijke eisen om de minimum leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol aan te geven (geen alcohol onder de 18). Als u jonger bent dan 18 jaar en u wilt gebruik maken van onze diensten, dan is dit wettelijk gezien niet toegestaan, ook niet indien hierbij wordt geholpen door een ouder of voogd. Als een kind onder de 18 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kan de ouder of voogd contact met ons opnemen en zullen we indien vereist de Persoonsgegevens alsnog verwijderen. 

 

2. Welke Persoonsgegevens verzamelt The Dramcatcher?

Voor de zakelijke activiteiten en dienstverlening, zal The Dramcatcher Persoonsgegevens moeten verwerken. Zonder uw Persoonsgegevens kunnen wij de door u verzochte diensten niet aan u leveren. In het algemeen bestaan de Persoonsgegevens die u direct of indirect aanlevert aan The Dramcatcher uit: 

 • Contactgegevens. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer; 
 • Financiële gegevens. uw bankrekeningnummer, betalingsstatus en facturen; 
 • Identificatiegegevens. uw paspoort/IDkaart/rijbewijs- nummer. 
 • Informatie over onze diensten. het offertenummer, het factuurnummer, de status van een opdracht/overeenkomst en de proeverij en/of festival locatie informatie. 
 • Informatie over gebruiker en voorkeuren. Dit omvat – indien van toepassing – hoeveelheden van opdrachten, offertes, facturen, klachten en gerelateerde commerciële activiteiten, communicatie, informatie uit mogelijke enquêtes en proeverij voorkeuren. 
 • Automatisch gegenereerde informatie.Dit omvat IP adres, uniek apparaat of gebruikers ID, systeem en browser type, datum en tijd stamps, verwijzende website adres, inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op onze Website of social media, data, tijden en locaties waarop handelingen plaatsvinden en apparaat locatie (indien u deze functionaliteit aanzet in de mobiele app).Metingen via Google Analytics behoren tot deze automatisch gegenereerde info. 

 

3. Maakt The Dramcatcher gebruik van cookies? 

The Dramcatcher maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de website. Door middel van deze cookies verkrijgt The Dramcatcher automatisch Persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven, wanneer u onze website bezoekt. The Dramcatcher gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

4. Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of op andere wijze verwerkt wanneer dit noodzakelijk is binnen het kader van een verantwoordelijke, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van The Dramcatcher. The Dramcatcher verwerkt Persoonsgegevens, onder meer om het:
– afhandelen van uw betaling
– verzenden van een nieuwsbrief en/of enquete
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– diensten bij u te verlenen 

Dit gebeurd op basis van (een) toepasselijke juridische grondslag(en). De juridische grondslag is vaak intrinsiek verbonden aan het bedrijfsdoeleinde, zoals bijvoorbeeld, dat de uitvoering van een overeenkomst zowel de juridische grondslag, als het bedrijfsdoel kan zijn voor The Dramcatcher. Eenkorte toelichting op de juridische grondslag(en) ende bedrijfsdoeleinde(n) waarvoor The Dramcatcher uw Persoonsgegevens gebruikt: 

Juridische grondslagen
In het algemeen verwerkt The Dramcatcher uw Persoonsgegevens op basis van een van de volgende juridische grondslagen, doordat de verwerking noodzakelijk is om: 

1. een overeenkomst tussen u en The Dramcatcher uit te voeren,
2. te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,
3. vitale belangen van u of andere individuen te beschermen, 

Bedrijfsdoeleinden
The Dramcatcher zal alleen Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken indien de verwerking valt onder een (of meer) van de gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden zoals hieronder vermeld: 

 1. Ontwikkeling, onderzoek en verbetering van The Dramcatcher proeverijen en/of diensten. The Dramcatcher verwerkt Persoonsgegevens waar dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling en verbetering van The Dramcatcher proeverijen en/of diensten, onderzoek en ontwikkeling (bijvoorbeeld het analyseren van informatie en feedback tijdens/na de proeverijen en/of festivals, alsmede uitingen via Social media of ander soort contact om onze diensten te verbeteren). 
 2. Uitvoering van proeverijen en/of diensten. Hieronder valt het verzorgen van proeverijen, deelname en/of (mede-)organisatie van festivals en advisering aan particulieren en/of bedrijven,als zijnde de diensten van The Dramcatcher, communicatie met personen en andere partijen over diensten, het reageren op aanvragen voor (extra) informatie, het oplossen van geschillen en het opstellen van overeenkomsten , offertes en facturen 
 3. Relatiebeheer voor commerciële activiteiten. In het algemeen verwerkt The Dramcatcher Persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling en verbetering van The Dramcatcher proeverijen en/of diensten en de uitvoering van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een klant tot stand te brengen en/of te onderhouden en een relatie met een klant, zakenpartner of leverancier uit te breiden. 
 4. Veiligheid en beveiliging. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor activiteiten die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid, bescherming van de activa van The Dramcatcher en klanten, leveranciers of zakenpartners. 
 5. Conformiteit met wettelijke verplichtingen. Dit heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor naleving van wetten, regelgeving en specifieke richtlijnen voor de branche waaraan The Dramcatcher onderhevig is (bijvoorbeeld de namen van klanten, leveranciers en zakenpartners controleren aan de hand van een lijst met geweigerde partijen). The Dramcatcher verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

5. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het algemeen deelt The Dramcatcher uw Persoonsgegevens NIET met derde partijen, tenzij en indien van toepassing, zal The Dramcatcher van derde partijen eisen activiteiten uit te voeren overeenkomstig de beleidsregels en richtlijnen van The Dramcatcher met betrekking tot gegevensbescherming. 

 • Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of in verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement. 

 

6. Bewaartermijn Persoonsgegevens 

Uw Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor we u Persoonsgegevens verwerken. Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we uw Persoonsgegevens, tenzij we bepaalde Persoonsgegevens van u moeten bewaren voor andere doeleinden. Dit doen we alleen als we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van u Persoonsgegevens We zullen er ook voor zorgen dat Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. 

In die gevallen zullen we alleen Persoonsgegevens bewaren die noodzakelijk zijn om te voldoen aan onze wettelijke verlichtingen. 

 

7. Welke maatregelen neemt The Dramcatcher om uw persoonsgegevens te beschermen? 

The Dramcatcher heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwerking, inclusief door te garanderen dat uw Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegde en daarmee vertrouwelijk blijven. 

 

8. Waar bewaart The Dramcatcher uw persoonsgegevens en waarnaar worden ze overgedragen? 

Vanwege de aard van ons bedrijf en de diensten die we aan onze klanten verlenen,bewaard The Dramcatcher uw Persoonsgegevens op een alleen voor The Dramcathcer toegankelijke (digitale) locatie. 

 

9. Welke rechten behoudt u mbt tot uw Persoonsgegevens? 

Op basis van de wet die van toepassing is op het gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u een aantal rechten hebben die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij niet verplicht om – volledig – te voldoen aan uw verzoek, omdat we uw rechten moeten afwegen tegen onze rechten en verplichtingen om uw Persoonsgegevens te verwerken en om rechten en vrijheden van anderen te beschermen.Uw rechten die u heeft in verband met uw Persoonsgegevens, zijn: 

Inzagerecht
U hebt het recht op een kopie van de Persoonsgegevens die we van u bewaren en op informatie over hoe we deze gebruiken. Uw Persoonsgegevens worden doorgaans digitaal aan u verstrekt. We kunnen van u verlangen dat u zich identificeert voordat wij de vereiste informatie verstrekken. 

Recht op rectificatie
We ondernemen redelijke stappen om er zeker van te zijn dat de informatie die we over u bewaren accuraat en volledig is. Als u echter van mening bent dat dit niet het geval is, heeft u het recht ons te verzoeken incomplete of onjuiste Persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen. 

Recht op verwijdering
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de Persoonsgegevens die we hebben verzameld niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer Persoonsgegevens zijn verouderd of wanneer u uw toestemming intrekt. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. We kunnen bijvoorbeeld uw verzoek niet inwilligen door bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen. 

Recht op bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. In het geval de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt voor marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken. Wanneer u ons verzoekt het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketing doeleinden te stoppen, zal The Dramcatcher onmiddellijk het gebruik van uw Persoonsgegevens staken. Let op: we kunnen mogelijk bepaalde services of voordelen niet leveren als we de noodzakelijke Persoonsgegevens niet voor dat doel kunnen verwerken. 

Recht op intrekking van toestemming
We kunnen in specifieke gevallen om uw toestemming vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer we dat doen, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. The Dramcatcher zal de verwerking zo spoedig mogelijk na het intrekken van uw toestemming stopzetten. Dit heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerking voordat de toestemming wordt ingetrokken. 

 

10. Waar kunt u vragen stellen en/of klachten indienen? 

Vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij The Dramcatcher via de contactgegevens die u bovenaan deze Privacyverklaring aantreft. 

 

11. Wordt deze Privacyverklaring aangepast? 

The Dramcatcher kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Indien een aanpassing een grote impact heeft, zal The Dramcatcher u hierover informeren. The Dramcatcher zal altijd een actuele Privacyverklaring publiceren op de Website, waarin de laatste aanpassingen met de datum erbij staan aangegeven.